ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကန့်ကွက်လွှာအမှုများ


 

ကန့်

ကွက်

လွှာ

အမှု

အမှတ်

မူလကန့်ကွက်လွှာအမှု

ပြင်ဆင်မှု

အမှတ်

ပြင်ဆင်မှု
လျှောက်ထားသူ

လျှောက်ထား

ခံရသူ

မဲဆန္ဒ
နယ်
လွှတ်တော် တိုင်း/
ပြည်နယ်
ကန့်ကွက်လွှာ
လျှောက်ထား
သည့်နေ့
အမိန့်ချမှတ်
သည့်နေ့

နိုင်သူ

အမည်

လျှောက်ထားသူ

လျှောက်ထား

ခံရသူ

ပြင်ဆင်မှု
လျှောက်
ထားသည့်
နေ့

အမိန့်

ချမှတ်သည့်နေ့

နိုင်သူအမည်
ဦးရုံးမူ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဇော်ထွန်း
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
မိုးမောက် ပြည်သူ ကချင် ၂၆.၁၁.၂၀၁၀ ၁၄.၆.၂၀၁၁ ဦးဇော်ထွန်း ဦးရုံးမူ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဇော်ထွန်း
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ် ပါတီ
၁၃.၇.၂၀၁၁ ၉.၈.၂၀၁၁ ဦးဇော်ထွန်း
ဦးမြဝင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်တင်တင်မာ
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
(မြန်မာ)
ချမ်းအေး
သာဇံ(၂)
တိုင်း မန္တလေး ၂.၁၂.၂၀၁၀ ၁၇.၆.၂၀၁၁ ဒေါ်တင်တင်မာ ဦးမြဝင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်တင်တင်မာ
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
(မြန်မာ)
၁၄.၇.၂၀၁၁ ၂၄.၈.၂၀၁၁ ဒေါ်တင်တင်မာ
ဒေါက်တာစိုင်းခမ်းလှိုင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးစိုင်းမွန်း(ခ)
ဦးစိုင်းကျော်ထွန်း

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ကွန်ဟိန်း(၁) တိုင်း/ပြည်နယ် ရှမ်း ၉.၁၂.၂၀၁၀ ၁၉.၁.၂၀၁၁ ဦးစိုင်းမွန်း(ခ)
ဦးစိုင်းကျော်ထွန်း
           
ဦးတင်ရွှေ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးတင်ထွန်း
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ရွှေကျင် ပြည်သူ ပဲခူး ၁၃.၁၂.၂၀၁၀ ၁၉.၉.၂၀၁၁ ဦးတင်ထွန်း            
ဦးမျိုးမြင့်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါ်ခင်နွဲ့
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ရွှေကျင်(၁) တိုင်း/ပြည်နယ် ပဲခူး ၁၃.၁၂.၂၀၁၀ ၁၉.၉.၂၀၁၁ ဦးမျိုးမြင့် ၁၄ ဒေါ်ခင်နွဲ့
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ဦးမျိုးမြင့်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၇.၁၀.၂၀၁၁ ၃.၁၁.၂၀၁၁ ဦးမျိုးမြင့်
ဦး​ဇော်ဝင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအောင်မြင့်
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
ရွှေကျင်(၂) တိုင်း/ပြည်နယ် ပဲခူး ၁၃.၁၂.၂၀၁၀ ၁၉.၉.၂၀၁၁ ဦးအောင်မြင့် ၁၅ ဦး​ဇော်ဝင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအောင်မြင့်
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
၁၇.၁၀.၂၀၁၁ ၃.၁၁.၂၀၁၁ ဦးအောင်မြင့်
ဦးသူရမျိုးခင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဉာဏ်ဆွေဝင်း
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ကျောက်ကြီး ပြည်သူ ပဲခူး ၁၄.၁၂.၂၀၁၀ ၁၁.၅.၂၀၁၁ ဦးဉာဏ်ဆွေဝင်း            
ဦးမောင်ကျော်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးကောင်းညွန့်
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ကျောက်ကြီး
(၁)
တိုင်း/ပြည်နယ် ပဲခူး ၁၄.၁၂.၂၀၁၀ ၁၁.၅.၂၀၁၁ ဦးကောင်းညွန့်            
ဦးဝင်းဗိုလ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဘေဘီအုန်း
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ကျောက်ကြီး
(၂)
တိုင်း/ပြည်နယ် ပဲခူး ၁၄.၁၂.၂၀၁၀ ၁၁.၅.၂၀၁၁ ဦးဘေဘီအုန်း            
၁၀ ဦးတင်စိုး
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးမြင့်စိုး
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ဆိပ်ဖြူ(၁) တိုင်း/ပြည်နယ် မကွေး ၁၇.၁၂.၂၀၁၀ ၂၈.၆.၂၀၁၁ ဦးမြင့်စိုး ဦးတင်စိုး
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးမြင့်စိုး
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
၂၇.၇.၂၀၁၁ ၈.၉.၂၀၁၁ ဦးမြင့်စိုး
၁၁ ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
(မြန်မာ)
ဦးသန့်ဇင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ကြို့ပင်
ကောက်
ပြည်သူ ပဲခူး ၂၀.၁၂.၂၀၁၀ ၂၀.၆.၂၀၁၁ ဦးသန့်ဇင် ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်း
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
(မြန်မာ)
ဦးသန့်ဇင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၈.၇.၂၀၁၁ ၂၄.၈.၂၀၁၁ ဦးသန့်ဇင်
၁၂ ဦးနီကုန်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးရှိန်ကျော်ဝင်း
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
ဆိပ်ဖြူ ပြည်သူ မကွေး ၂၀.၁၂.၂၀၁၀ ၂၈.၆.၂၀၁၁ ဦးရှိန်ကျော်ဝင်း ဦးနီကုန်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးရှိန်ကျော်ဝင်း
တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး
ညီညွတ်ရေးပါတီ
၂၇.၇.၂၀၁၁ ၈.၉.၂၀၁၁ ဦးရှိန်ကျော်ဝင်း
၁၃ ဦးဦးသိန်းမောင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးလှမောင်သိန်း
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
ရသေ့တောင်
(၁)
တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၂၉.၁၂.၂၀၁၀ ၂၈.၆.၂၀၁၁ ဦးလှမောင်သိန်း ဦးဦးသိန်းမောင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးလှမောင်သိန်း
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
၂၁.၇.၂၀၁၁ ၂၄.၈.၂၀၁၁ ဦးလှမောင်သိန်း
၁၄ ဦးအဘူလ်တာဟေရ်
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဦးရွှေမောင်(ခ)အဒူရော်ဇက်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဘူးသီးတောင် ပြည်သူ ရခိုင် ၃၀.၁၂.၂၀၁၀ ၃၀.၈.၂၀၁၁ ဦးရွှေမာင်(ခ)
အဒူရော်ဇက်
၁၁ ဦးအဘူလ်တာဟေရ်
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဦးရွှေမောင်(ခ)အဒူရော်ဇက်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၆.၉.၂၀၁၁ ၂၈.၁၀.၂၀၁၁ ဦးရွှေမာင်(ခ)
အဒူရော်ဇက်
၁၅ ဦးအောင်မြင့်(ခ)ဦးကိုနီ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအောင်ကြည်ဝင်း
အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေးပါတီ
ညောင်ရွှေ
(၂)
တိုင်း/ပြည်နယ် ရှမ်း ၃၀.၁၂.၂၀၁၀ ၂၁.၆.၂၀၁၁ ဦးအောင်ကြည်ဝင်း            
၁၆ ဦးမောင်စန်ရွှေ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအောင်မြင့်(ခ)
ဇာဟီဒုလ္လာ

အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဘူးသီး
တောင်(၁)
တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၃၀.၈.၂၀၁၁ ဦးမောင်စန်ရွှေ ၁၂ ဦးအောင်မြင့်(ခ)
ဇာဟီဒုလ္လာ

အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဦးမောင်စန်ရွှေ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၆.၉.၂၀၁၁ ၂၈.၁၀.၂၀၁၁ ဦးမောင်စန်ရွှေ
၁၇ ဒေါက်တာဘော်ရှီရ်အာမတ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဘော်ရှီးအာမတ်
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဘူးသီးတောင်
(၂)
တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၃၀.၈.၂၀၁၁ ဒေါက်တာ
ဘော်ရှီရ်အာမတ်
၁၃ ဦးဘော်ရှီးအာမတ်
အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဒေါက်တာဘော်ရှီရ်အာမတ်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၆.၉.၂၀၁၁ ၂၈.၁၀.၂၀၁၁ ဒေါက်တာ
ဘော်ရှီရ်အာမတ်
၁၈ ဦးထွန်းအောင်ခိုင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအောင်ကျော်ဇံ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီ
ပေါက်တော ပြည်သူ ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၆.၇.၂၀၁၁ ဦးထွန်းအောင်ခိုင် ဦးအောင်ကျော်ဇံ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီ
ဦးထွန်းအောင်ခိုင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်
ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃.၈၂၀၁၁ ၉.၉.၂၀၁၁ ဦးထွန်းအောင်ခိုင်
၁၉ ဦးဦးစောလှ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးကျော်ထွန်းအောင်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
အမျိုးသား ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၆.၇.၂၀၁၁ ဦးဦးစောလှ ဦးကျော်ထွန်းအောင်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
ဦးဦးစောလှ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃.၈၂၀၁၁ ၉.၉.၂၀၁၁ ဦးကျော်ထွန်းအောင်
၂၀ ဦးမောင်ထွန်းမြ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးမောင်ကျော်သိန်း
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
ပေါက်တော
(၁)
တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၆.၇.၂၀၁၁ ဦးမောင်ထွန်းမြ ၁၀ ဦးမောင်ကျော်သိန်း
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
ဦးမောင်ထွန်းမြ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
    ဦးမောင်ကျော်သိန်း
၂၁ ဦးအောင်တင်သိန်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအုန်းတင်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီ
အမျိုးသား ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၁၅.၆.၂၀၁၁ ဦးအုန်းတင်            
၂၂ ဦးသန်းအေး
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးကျော်လွင်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ
ကျောက်ဖြူ
(၁)
တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၁၅.၆.၂၀၁၁ ဦးကျော်လွင်            
၂၃ ဦးရွှေမန်းတင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးဖေသန်း
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီ
မြေပုံ ပြည်သူ ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၂၄.၆.၂၀၁၁ ဦးဖေသန်း            
၂၄ ဦးလှစောအောင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအောင်ဝင်း
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီ
မြေပုံ(၁) တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၂၄.၆.၂၀၁၁ ဦးအောင်ဝင်း            
၂၅ ဦးကျော်လှ
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးမောင်လုံး
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီ
မြေပုံ(၂) တိုင်း/ပြည်နယ် ရခိုင် ၃.၁.၂၀၁၁ ၂၄.၆.၂၀၁၁ ဦးမောင်လုံး            
၂၆ ဦးရဲအောင်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါက်တာညိုညိုသင်း
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
(မြန်မာ)
ဗဟန်း(၂) တိုင်း/ပြည်နယ် ရန်ကုန် ၃.၁.၂၀၁၁ ၁၄.၆.၂၀၁၁ ဒေါက်တာ
ညိုညိုသင်း
           
၂၇ ဒေါ်ဘောက်ဂျာ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အင်အားစုပါတီ
ဦးအုန်းမြင့်
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဖားကန့် ပြည်သူ ကချင် ၇.၁.၂၀၁၁ ၃၀.၅.၂၀၁၁ ဦးအုန်းမြင့်

ရုပ်သိမ်း
           
၂၈ ဦးမြတ်သူ(ခ)
ဦးကျော်ဇင်ညွန့်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ
အင်အားစုပါတီ
အမျိုးသား ရန်ကုန် ၇.၁.၂၀၁၁ ၁၀.၆.၂၀၁၁ ဒေါက်တာ
မြတ်ဉာဏစိုး
ဦးမြတ်သူ(ခ)
ဦးကျော်ဇင်ညွန့်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ
၄.၇.၂၀၁၁ ၂၉.၇.၂၀၁၁ ဒေါက်တာ
မြတ်ဉာဏစိုး
၂၉ ဒေါ်ဝိုင်း
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးမျိုးအောင်
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
မိုးမောက်
(၂)
တိုင်း/ပြည်နယ် ကချင် ၁၀.၁.၂၀၁၁ ၂၄.၆.၂၀၁၁ ဦးမျိုးအောင်            

ရှေ့သို့