ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဥပဒေ


 

 

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥပဒေ

( ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

 အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ

( ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၆ ရက် )

 

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

( ၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၀ ရက် )

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ် ) ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲဥပဒေ

( ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

 


ရှေ့သို့