ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

အမျိုးသားလွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေပါပုံစံများ


ပုံစံ(၁) လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
ပုံစံ (၁-၁) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ(၁၅)ဖြင့် တောင်းဆိုသော ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများစာရင်း(ကျောင်းသားများ၊သင်တန်းသားများ၊အချုပ်ခံနေရသူများ၊ဆေးရုံသို့တက်ရောက်နေရသောအတွင်းလူနာများ)
ပုံစံ (၁-၂) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် တောင်းဆိုသော ပြည်တွင်းရှိ သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည့်တပ်မတော်သားများနှင့်အတူနေအိမ်ထောင်စုဝင်များစာရင်း
ပုံစံ (၁-၃) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ရေးအတွက် ပုံစံ(၁၅)ဖြင့် တောင်းဆိုသော သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် နိုင်ငံပြင်ပရှိ အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရောက်ရှိနေသောဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများစာရင်း
ပုံစံ (၂) အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၃) မဲစာရင်းတွင်အမည်ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၃-က) မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းပေးပါရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၃-ခ) မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၄) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကန့်ကွက်လွှာ
ပုံစံ (၄-က) အခြားဒေသတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သဖြင့် မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ 
ပုံစံ (၄-ခ) မဲစာရင်း၌ အမည်ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံခြင်း
ပုံစံ (၄-ဂ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပြင်ဆင်လွှာ
ပုံစံ (၅) ​အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၆) အမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ
ပုံစံ (၆-က) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းကြောင်းကြေညာချက်
ပုံစံ (၆-ခ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ပုံစံ (၆-ဂ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ပုံစံ (၆-ဃ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ပုံစံ (၇) ​ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၇-က) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၇-ခ) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ
ပုံစံ (၈) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၈-က) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ
ပုံစံ (၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာရုပ်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
ပုံစံ (၁၀) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက်
ပုံစံ (၁၁) ဆန္ဒမဲပေးခြင်းမစတင်မီဆန္ဒမဲလက်မှတ်များရေတွက်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း
ပုံစံ (၁၁-က) မြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်စာအိတ်ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
ပုံစံ (၁၁-ခ) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများမှ မဲရုံမှူးသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
ပုံစံ (၁၂) မဲစာရင်းများပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ်
ပုံစံ (၁၃) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူများစာရင်း
ပုံစံ (၁၄) ကန့်ကွက်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၅) သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ
ပုံစံ (၁၆) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၆-၁) အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များစာရင်း
ပုံစံ (၁၇) ပယ်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၇-က) ပယ်မဲစာရင်း 
ပုံစံ (၁၈) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများပေးပို့ထားသည့် ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း 
ပုံစံ (၁၈-၁) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှလက်ခံရရှိသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်စာရင်း
ပုံစံ (၁၉) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသည့်ဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၉-က) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသည့်ဆန္ဒမဲစာရင်း(မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ခရိုင်တစ်ခုအတွင်းသာပါဝင်ပါက အသုံးပြုမည့်ပုံစံ)
ပုံစံ (၁၉-ခ) အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသည့်ဆန္ဒမဲစာရင်း(မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ခရိုင်တစ်ခုထက်ပိုမိုပါဝင်ပါက အသုံးပြုမည့်ပုံစံ)
ပုံစံ (၂၀) ​ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း

 


ရှေ့သို့