ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်များ


 

   

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးသား၍ ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်၊၊ )

 

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနှင့် ခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးသား၍ ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်၊၊ )

   

မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးသား၍ ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်၊၊ )

   

ရပ်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့် လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ရေးသား၍ ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်၊၊ )

   

မဲရုံမှူး၊ ဒုတိယမဲရုံမှူးနှင့် မဲရုံအဖွဲ့ဝင် လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

 

 

ပြည်တွင်းရှိသက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများကြိုတင်မဲပေးခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

   

အစိုးရ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင်ရောက်ရှိနေသူများ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ရှေ့သို့