ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်


( သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၅၅၊ ၅၆ နှင့် နည်းဥပဒေ ၇၃ မှ ၉ဝ )

ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် ငွေစာရင်းစာအုပ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကုန်ကျ စရိတ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်အတွက် မိမိကိုယ်ပိုင်ငွေ ဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ ပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီကဖြစ်စေ၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီ အစုအဖွဲ့များက ဖြစ်စေ တရားဝင်ရရှိထားသော ငွေကြေးများထဲမှ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းသောငွေဖြင့် သော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပါတီအဖွဲ့အစည်းက ထောက်ပံ့သည့်ငွေဖြင့်သော် လည်းကောင်း ကျခံပြီးသည့် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်က ပေးရန် ကျန်ရှိသေးသည့် အသုံး စရိတ်ငွေများအား မှန်ကန်စွာ ရေးသွင်းရမည်။

ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေ ၇၄ အရ ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်အဖြစ် ငွေကျပ် သိန်း ( ၁ဝဝ ) ထက်ပို၍ သုံးစွဲခြင်းမပြုရပေ။

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ( သို့ ) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကိုကူညီရန် ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ မဲရုံအသီးသီးအတွက် မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူ ကိုယ်စားလှယ်၊ စာရေး၊ မဲဆော်သြသူနှင့် ရုံးအကူတစ်ဦးစီတို့အပြင် မဲရုံတစ်ရုံ၌ မဲစာရင်းရှိ မဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၃ဝဝ ထက်ပိုလျှင် နောက်ထပ်စာရေး၊ မဲဆော်သြသူနှင့် ရုံးအကူတစ်ဦးစီတို့မှတစ်ပါး အခကြေးငွေဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ မခန့်ထားရ။

ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်များကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကိုယ်တိုင်/ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်က ပေးချေနိုင်သည်။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၏အမည်ကို ကြေညာသည့်နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ( ၃ဝ ) အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်စာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း/ ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်တို့က ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ၊ သက်ဆိုင် ရာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း/ဒေသကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ/ ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲထံ တင်သွင်းရမည်။

မြို့နယ်တရားသူကြီး အဆင့်ထက်မနိမ့်သော တရားသူကြီးတစ်ဦးဦးရှေ့မှောက်၌ ပြုလုပ် သော ကျမ်းကျိန်လွှာကို ပူးတွဲတင်သွင်းရမည်။


ရှေ့သို့