ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ပယ်ဖျက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများစာရင်း


 

စဉ် နိုင်ငံရေးပါတီအမည်

မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်ရက်/ အမှတ်စဉ်

ကြေညာချက်
အမှတ်

   ပယ်ဖျက် /ဖျက်သိမ်း
သည့်ရက်

    ကြေညာချက်
အမှတ်
မှတ်ချက်
၁   ပြည်ထောင်စုကရင်အမျိုးသားများအဖွဲ့ချုပ်  ၂၁-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၁၁) ၄၈/၂ဝ၁ဝ  ၁၄-၉-၂ဝ၁ဝ  ၉၇/၂ဝ၁ဝ  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၂  မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ  ၂၇-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၂ဝ)  ၅၉/၂ဝ၁ဝ  ၁၄-၉-၂ဝ၁ဝ  ၉၇/၂ဝ၁ဝ  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၃   မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက်ပါတီ  ၅-၇-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃၄)  ၇၇/၂ဝ၁ဝ  ၁၄-၉-၂ဝ၁ဝ  ၉၇/၂ဝ၁ဝ  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၄   မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ     ၅-၇-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃၅)  ၇၈/၂ဝ၁ဝ  ၁၄-၉-၂ဝ၁ဝ  ၉၇/၂ဝ၁ဝ  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၅     ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (ပြည်)  ၁၆-၇-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃၉)   ၈၂/၂ဝ၁ဝ  ၁၄-၉-၂ဝ၁ဝ   ၉၇/၂ဝ၁ဝ  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း 
၆       ဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်ပါတီ  ၁၄-၁ဝ-၂ဝ၁၁/ အမှတ်စဉ် (၄၅)  ၅၃/၂ဝ၁၁  ၇-၂-၂ဝ၁၂  ၁ဝ/၂ဝ၁၂  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း 
၇     ၈၈-ပြည်သူ့အင်အားစုပါတီ  ၁၆-၁-၂ဝ၁၂/ အမှတ်စဉ် (၄၈)  ၅/၂ဝ၁၂  ၇-၂-၂ဝ၁၂   ၁ဝ/၂ဝ၁၂  ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း 
 ၈      ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီ  ၁-၆-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၂၈)   ၆၈/၂ဝ၁ဝ  ၆-၃-၂ဝ၁၄  ၉/၂ဝ၁၄  ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၉    ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ  ၃ဝ-၅-၂ဝ၁၂/အမှတ်စဉ် (၅၄)  ၂၈/၂ဝ၁၂  ၆-၃-၂ဝ၁၄   ၉/၂ဝ၁၄  ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁ဝ    လူမျိုးပေါင်းစုံဒီမိုကရေစီပါတီ (ကယားပြည်နယ်)  ၁-၈-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၆၄)  ၁၉/၂ဝ၁၃  ၈-၉-၂ဝ၁၇  ၂၃/၂ဝ၁၇  နည်းဥပဒေ ၂၅ နှင့် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၁     ကယားလူမျိုးစုဒီမိုကရေစီပါတီ  ၉-၈-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၆၅)  ၂၃/၂ဝ၁၃  ၈-၉-၂ဝ၁၇  ၂၃/၂ဝ၁၇  နည်းဥပဒေ ၂၅ နှင့် ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၂    ကရင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ  ၁၉-၈-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၄၁)  ၉၂/၂ဝ၁ဝ  ၂၂-၂-၂ဝ၁၈  ၂၇/၂ဝ၁၈  နည်းဥပဒေ ၂၅ နှင့်ညွှန်ကြားချက်  အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၃    ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ  ၁-၂-၂ဝ၁၂/ အမှတ်စဉ် (၅၁)  ၉/၂ဝ၁၂  ၂၂-၂-၂ဝ၁၈  ၂၇/၂ဝ၁၈  နည်းဥပဒေ ၂၅ နှင့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၁၄       စည်းလုံးညီညွတ်သောကရင်အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ  ၁၇-၆-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၈၈)  ၁၈/၂ဝ၁၅  ၂၂-၂-၂ဝ၁၈  ၂၇/၂ဝ၁၈  နည်းဥပဒေ ၂၅ နှင့် ညွှန်ကြားချက်အမှတ် (၁/၂ဝ၁၃)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၅ ပြည်သူ့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ(People Life Development Party) ၂၂-၂-၂၀၁၈/အမှတ်စဉ်(၁၀၇) ၂၅/၂၀၁၈ ၂၄-၈-၂၀၁၈ ၁၁၆/၂၀၁၈ ပုဒ်မ ၁၂(က)အရ မဲဆန္ဒနယ်သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၆ အင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ၉-၆-၂၀၁၅ / အမှတ်စဉ်(၈၆)  ၁၆/၂၀၁၅ ၂၉-၃-၂၀၁၉  ၄၂ / ၂၀၁၉ ပုဒ်မ ၁၉ (က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၇

စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ဒီမိုကရေစီပါတီကချင်ပြည်နယ်(စဒက)

UNITY AND DEMOCRACY PARTY OF KACHIN STATE(UDPKS)

၂-၈-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၄ဝ) ၈၃/၂ဝ၁ဝ ၇-၆-၂၀၁၉ ၈၆/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၈ ကချင်ပြည်နယ်ဒီမိုကရေစီပါတီ ၁ဝ-၁၂-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၆၇) ၃၆/၂ဝ၁၃ ၇-၆-၂၀၁၉ ၈၆/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၁၉ ကချင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၁၃-၁-၂ဝ၁၄/အမှတ်စဉ် (၇၂) ၃/၂ဝ၁၄ ၇-၆-၂၀၁၉ ၈၆/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၀ ရခိုင်မျိုးချစ်ပါတီ   ၁၅-၇-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၉၇) ၃၆/၂ဝ၁၅ ၁၃-၆-၂၀၁၉ ၈၈/၂၀၁၉ ပုဒ်မ ၁၉ (က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၁ ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ၂၇-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၂၁) ၆ဝ/၂ဝ၁ဝ ၁၁-၇-၂၀၁၉ ၁၁၉/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၂ ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ ၁-၆-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၂၆) ၆၆/၂ဝ၁ဝ ၁၁-၇-၂၀၁၉ ၁၁၉/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၃ ချင်းဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ၁၅-၇-၂ဝ၁၄/အမှတ်စဉ် (၇၅) ၂၅/၂ဝ၁၄ ၁၁-၇-၂၀၁၉ ၁၁၉/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၄ မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ  ၂၄-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၁၃) ၅၁/၂ဝ၁ဝ ၁၁-၇-၂၀၁၉ ၁၂၁/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၅ မွန်အမျိုးသားပါတီ ၁ဝ-၇-၂ဝ၁၂/အမှတ်စဉ် (၅၈) ၃၄/၂ဝ၁၂ ၁၁-၇-၂၀၁၉ ၁၂၁/၂၀၁၉ နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း
၂၆

မဟာမိတ်တောင်သူ လယ်သမားပါတီ

၂-၇-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၉၂)

၂၇/၂၀၁၅

၂၀-၈−၂၀၁၉

၁၆၁/ ၂၀၁၉

ပုဒ်မ ၂၄ (င) အရပယ်ဖျက်ခြင်း 

၂၇

ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂-၇-၂၀၁၅/အမှတ်စဉ်(၉၁)

၂၆/၂၀၁၅

၂၀-၂-၂၀၂၀

၅၆/၂၀၂၀

ပုဒ်မ ၁၉ (က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၂၈

ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားများ     ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီပါတီ

၉-၁၁-၂၀၁၇/အမှတ်စဉ်(၁၀၆)

၂၈/၂၀၁၇

၅-၃-၂၀၂၀

၆၃/၂၀၂၀

ပုဒ်မ ၁၉ (က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၂၉

‘ဝ’အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ

၂၁-၅-၂၀၁၀/အမှတ်စဉ်(၁၀)

၄၇/၂၀၁၀

၂-၄-၂၀၂၀

၇၈/၂၀၂၀

နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၀

‘ဝ’ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၂-၆-၂၀၁၀/အမှတ်စဉ်(၂၉)

၆၉/၂၀၁၀

၂-၄-၂၀၂၀

၇၈/၂၀၂၀

နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၁

‘ဝ’လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရက်တစ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၁၈-၁၁-၂၀၁၆/အမှတ်စဉ်(၁၀၁)

၃၁/၂၀၁၆

၂-၄-၂၀၂၀

၇၈/၂၀၂၀

နည်းဥပဒေ ၂၅ အရပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၂

၈၈ မျိုးဆက်ညီနောင်ပါတီ (THE 88 GENERATION BROTHERHOOD PARTY)

၂၄-၃-၂၀၂၀/အမှတ်စဉ် (၁၂၇)

၇၄/၂၀၂၀

၆-၇-၂၀၂၀

၁၂၄/၂၀၂၀

ပုဒ်မ ၁၂(က)(၇)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ငြိစွန်းနေသော ကြောင့် ပုဒ်မ ၁၂(ခ)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၃

ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပါတီ

၂၃-၉-၂၀၁၁/အမှတ်စဉ်(၄၃)

၄၉/၂၀၁၁

၂၃-၇-၂၀၂၀

၁၃၉/၂၀၂၀

ပုဒ်မ ၂၄(င)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၄

ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ

၂၈-၅-၂ဝ၁ဝ/အမှတ်စဉ် (၂၄)

၆၃/၂ဝ၁ဝ

၁၃-၈-၂၀၂၀

၁၅၂/၂၀၂၀

ပုဒ်မ ၁၂ (က)အရ မဲဆန္ဒနယ်  သုံးနယ်တွင် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၅

ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ    ( UDP )

၂၆-၅-၂၀၁၀/အမှတ်စဉ် (၁၆)

၅၄/၂၀၁၀

၁၇-၁၀-၂၀၂၀

၁၉၈/၂၀၂၀

ပုဒ်မ ၁၂၊ ပုဒ်မခွဲ(က)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၄) နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၅၊ နည်း  ဥပဒေခွဲ (ခ)၊ (ဂ)၊ (စ) တို့အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း

၃၆ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ ( National Development and Peace Party ) ၂၄-၈-၂၀၁၀/အမှတ်စဉ်(၄၂) ၉၅/၂၀၁၀ ၁၆-၁၁-၂၀၂၁ ၄/၂၀၂၁ ပုဒ်မ ၁၉(က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၃၇ ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ[UNION BETTERMENT PARTY (UBP)] ၂၅-၄-၂၀၁၉/အမှတ်စဉ်(၁၁၂) ၅၈/၂၀၁၉ ၂၇-၁၀-၂၀၂၂ ၁/၂၀၂၂ ပုဒ်မ ၁၉(က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၃၈ အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ ၁-၆-၂၀၁၀/အမှတ်စဉ်(၂၇) ၆၇/၂၀၁၀ ၂၄-၃-၂၀၂၃ ၄/၂၀၂၃ ပုဒ်မ ၁၉(က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၃၉ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ  ၂၉-၄-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃)  ၂၁/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
၄၀ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)  ၂ဝ-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၆)   ၄၃/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
၄၁

ကယန်းအမျိုးသားပါတီ

 ၂ဝ-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၇)  ၄၄/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
၄၂

တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ

 ၂၄-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၁၂)  ၅ဝ/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၃

ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ

 ၂၄-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၁၄)  ၅၂/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၄

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

 ၂၆-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၁၅)   ၅၃/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၅

ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

 ၂၇-၅-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၂၂)  ၆၁/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၆

အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ                                 (National Democratic Party for Development)

၄-၆-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃၁)  ၇၂/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၇

တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ [Ethnic National Development Party (ENDP)]

၁၆-၆-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃၃)  ၇၅/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၈

ကမန်အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ

၅-၇-၂ဝ၁ဝ/ အမှတ်စဉ် (၃၆)  ၇၉/၂ဝ၁ဝ  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၄၉

ဗမာပြည်သူ့ပါတီ (Bamar People’s Party)

၁၄-၁ဝ-၂ဝ၁၁/ အမှတ်စဉ် (၄၆)  ၅၄/၂ဝ၁၁  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၀

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၅-၁-၂ဝ၁၂ / အမှတ်စဉ် (၄၇)  ၁/၂ဝ၁၂  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၁

မြန်မာ့လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၁၆-၁-၂ဝ၁၂/ အမှတ်စဉ် (၄၉)  ၆/၂ဝ၁၂  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၂

မြန်မာအမျိုးသားကွန်ဂရက် ( Myanmar National Congress ) ပါတီ

၂၃-၁-၂ဝ၁၂/ အမှတ်စဉ် (၅ဝ)  ၇/၂ဝ၁၂  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၃

အရှိုချင်းအမျိုးသားပါတီ (Asho Chin National Party)

၅-၆-၂ဝ၁၂/အမှတ်စဉ် (၅၅)  ၂၉/၂ဝ၁၂  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၄

ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်

၁၂-၆-၂ဝ၁၂/အမှတ်စဉ် (၅၆)  ၃ဝ/၂ဝ၁၂  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၅

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးကွန်ဂရက်ပါတီ

၂၈-၂-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၆၂)  ၅/၂ဝ၁၃  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၆

အမျိုးသားတိုးတက်မြင့်မားရေးပါတီ (National Prosperity Party)

၄-၁၂-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၆၆)  ၃၅/၂ဝ၁၃  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၇

ထားဝယ်တိုင်းရင်းသားများပါတီ

၁၇-၁၂-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၇ဝ)  ၃၉/၂ဝ၁၃  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၈

ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပါတီ (Federal Union Party)

၂၄-၁၂-၂ဝ၁၃/အမှတ်စဉ် (၇၁)  ၄ဝ/၂ဝ၁၃  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၅၉

ပြည်ထောင်စုပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (ပ.အ.မ.ဖ) ပါတီ

၂၃-၁-၂ဝ၁၄/အမှတ်စဉ် (၇၃)  ၆/၂ဝ၁၄  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၀

ခူမီး(ခမီး)အမျိုးသားပါတီ [KHUMI (KHAMI) NATIONAL PARTY]

၁၆-၇-၂ဝ၁၄/အမှတ်စဉ် (၇၆)  ၂၆/၂ဝ၁၄  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၁

လူ့ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

 ၂၄-၁ဝ-၂ဝ၁၄/အမှတ်စဉ် (၇၇)  ၃၉/၂ဝ၁၄  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၂

ကရင်အမျိုးသားပါတီ

 ၂၄-၁ဝ-၂ဝ၁၄/အမှတ်စဉ် (၇၈)  ၄ဝ/၂ဝ၁၄  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၃

မြိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီ

၉-၂-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၈ဝ)  ၅/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၄

လမ်းပြကြယ်ပါတီ

၂ဝ-၅-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၈၃)  ၁၂/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၅

၈၈ မျိုးဆက်ဒီမိုကရေစီပါတီ

၁၆-၆-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၈၇)  ၁၇/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၆

လော်ဝေါ်အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၂၉-၆-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၈၉)  ၂ဝ/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၇

ခေတ်သစ်ပြည်ထောင်စုပါတီ

၃ဝ-၆-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၉ဝ)  ၂၁/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၈

ဇိုတိုင်းရင်းသားဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

၉-၇-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၉၄)  ၃၂/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၆၉

အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ

၉-၇-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၉၅)  ၃၃/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၀

ဒိုင်းနက်လူမျိုးများတိုးတက်ရေးပါတီ

၂၇-၈-၂ဝ၁၅/အမှတ်စဉ် (၁ဝဝ)  ၅၁/၂ဝ၁၅  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၁

ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၁၈-၇-၂ဝ၁၇/အမှတ်စဉ် (၁ဝ၃) ၁၈/၂ဝ၁၇  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၂

ကယားပြည်နယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (Kayah State Democratic Party )

၈-၉-၂ဝ၁၇/အမှတ်စဉ် (၁ဝ၅)  ၂၂/၂ဝ၁၇  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၃

အမျိုးသားညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(အန်၊ယူ၊ဒီ၊ပီ)                        [National United Democratic Party (N.U.D.P)]

၂၂-၃-၂၀၁၈/ အမှတ်စဉ် (၁၀၉)  ၄၁ /၂၀၁၈  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၄

အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြင့်မားရေးပါတီ[The Yeomanry Development Party (YDP)]

၂-၅-၂၀၁၉/အမှတ်စဉ်(၁၁၃)  ၆၀/၂၀၁၉  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၅

ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Chin National League For Democracy Party)

၁၁−၇−၂၀၁၉/အမှတ်စဉ် (၁၁၆)  ၁၁၈/၂၀၁၉  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၆

ချင်းတိုင်းရင်းသားများပါတီ[Chin National Party (CNP)]

၂-၈-၂၀၁၉/အမှတ်စဉ် (၁၁၈)  ၁၄၁/၂၀၁၉  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၇

ကချင်အမျိုးသားပါတီ (Kachin National Party)

၃-၂-၂၀၂၀/အမှတ်စဉ် (၁၂၅)  ၄၃/၂၀၂၀  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
 ၇၈

မြန်မာနိုင်ငံအလုပ်သမားလယ်သမားမဟာမိတ်ပါတီ[Alliance of Myanmar's Worker and Farmer Party (A.M.W.F.P)]

၁၈-၃-၂၀၂၀/အမှတ်စဉ် (၁၂၆)  ၇၁/၂၀၂၀  ၂၉-၃-၂၀၂၃  ၅/၂၀၂၃  ပုဒ်မ ၂၅ အရ သတ်မှတ်ကာလအတွင်းလျှောက်ထားခြင်းမရှိပါသဖြင့် ပယ်ဖျက်ခြင်း
၇၉

ရှမ်းပြည်ကိုးကန့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ

၃၀-၅-၂ဝ၂၃/အမှတ်စဉ် (၁၉) ၂၄/၂ဝ၂၃ ၂၀-၁၁-၂၀၂၃ ၄၈/၂၀၂၃ ပုဒ်မ ၁၂ ပုဒ်မခွဲ (ခ)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း
၈၀

မြိုတိုင်းရင်းသားပါတီ

၄-၅-၂ဝ၂၃/အမှတ်စဉ် (၁၁) ၁၆/၂ဝ၂၃ ၂၂-၁၁-၂၀၂၃ ၄၉/၂၀၂၃ ပုဒ်မ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (က)အရ ပယ်ဖျက်ခြင်း

ရှေ့သို့