ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း


နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်ခြင်း

 ပါတီတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုပါက -

၁။ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်တည်ထောင်၍ စည်းရုံးဆောင်ရွက်လိုသည့် ပါတီတည်ထောင်လိုသူ အနည်းဆုံး (၁၅)ဦးသည် မိမိတို့တည်ထောင်လိုသော ပါတီအမည်ကိုဖော်ပြ၍ ပါတီဝင်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ စည်းရုံးခွင့်ပြုရန် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၃(က)နှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ လျှောက်ထားရမည်။
၂။ နိုင်ငံရေးပါတီ တည်ထောင်လိုသူများသည် ယင်းသို့လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါတို့ကို တစ်ပါတည်းပြုစု တင်ပြရမည် -
  (က) နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု တည်ထောင်လိုကြောင်းလျှောက်ထားလွှာ
    (၁) နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနည်းဥပဒေပါ ပုံစံ(က) (၂)စုံ၊
    (၂) ပါတီတည်ထောင်လိုသူ၏ ဝန်ခံချက် ပုံစံ (က)၏ပူးတွဲ (၂)စုံ၊
    (၃) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (၂)စုံ၊
  (ခ) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသူ ကိုယ်တိုင် ကော်မရှင်သို့ လာရောက် တင်သွင်းရမည်။
  (ဂ) ပုံစံ (က)တွင် အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ရေးသားရမည် -
    (၁) တည်ထောင်လိုသော ပါတီ၏အမည်။
    (၂) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသူအမည်။
    (၃) ပါတီတည်ထောင်လိုသူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လက်မှတ်၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ။
  (ဃ) ပုံစံ (က)၏ပူးတွဲတွင် အောက်ပါတို့ကိုဖြည့်စွက်ဖော်ပြရေးသားရမည်-
    (၁) အမည်၊ အဘအမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာတို့ကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြရမည်။
    (၂) ကျွန်တော်/ကျွန်မသည် ဤပါတီကို တည်ထောင်၍ စည်းရုံးရန် ဆန္ဒတူညီ လိုလားသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း။
    (၃) နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း။
    (၄) နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း စောင့်ထိန်းလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း။
    (၅) ယခု တည်ထောင်ရန် လျှောက်ထားသည့် ပါတီတစ်ခုတည်း၌သာ ပါတီဝင် အဖြစ် ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း။
    (၆) ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုး၍ အမည် ဖော်ပြရပါမည်။
  (င) လျှောက်လွှာပါ ဖြည့်သွင်းရေးသားချက်များ၊ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိကြောင်း လျှောက်ထားသူသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်မည်။
၃။ ကော်မရှင်သည် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသောအချက်များကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီးပါက -
  (က) ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည်ထောင် ခွင့်ပြုကြောင်းကို ပုံစံ(ခ)ဖြင့် ခွင့်ပြုအကြောင်းပြန်ကြားမည်။
  ( ခ) ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက ပုံစံ(ဂ)ဖြင့် လျှောက်ထားချက်ကို ငြင်းပယ်မည်။

 

နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်း

 နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် လျှောက်ထားလိုပါက -

၁။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၅ (က)အရ ပါတီတည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိပါက မိမိတို့အနက်မှ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးနှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတို့ကို ရွေးချယ်ပြီး ကော်မရှင်သို့ ပုံစံ (ဃ) ဖြင့် (၂)စုံဖြင့် တင်ပြရမည်။
၂။ နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေ ၅ (က)အရ ပါတီတည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုချက် ရရှိသည့်နေ့ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း (၃၀)အတွင်း မိမိတို့တည်ထောင်လိုသောပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် ပုံစံ (င) (၂)စုံနှင့်အတူ ပါတီတည်ထောင်လိုသူများ၏ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့သည် သတ်မှတ်ထားသည့် မှတ်ပုံတင်ကြေး ငွေကျပ် သုံးသိန်းကို ကော်မရှင်က သတ်မှတ်သည့် နည်းလမ်းများအတိုင်း ပေးသွင်း၍ ကိုယ်တိုင်လာရောက် လျှောက်ထားရမည်။
၃။ ယင်းသို့လျှောက်ထားရာတွင်-
  (က) နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားလွှာ [နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေပါ ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင် ရွေးချယ် တင်ပြခြင်း ပုံစံ (ဃ)နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း ပုံစံ (င)](၂)စုံနှင့်အတူ ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင် ကိုယ်တိုင် ကော်မရှင်သို့ လာရောက်တင်သွင်းရမည်။
  (ခ) ပုံစံ (ဃ)တွင် အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ရေးသားရမည်-
    (၁) တည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားစဉ်က ပါဝင်သော အဖွဲ့ဝင်အားလုံးက ပါတီ ခေါင်းဆောင်နှင့်် ဒုတိယခေါင်းဆောင်အဖြစ် သဘောတူရွေးချယ်ထားကြောင်း။ (အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများအားလုံး လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကိုလည်း ပူးတွဲတင်ပြရမည်။)
    (၂) ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့၏ အမည်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်၊ အဘအမည်၊ နေရပ်လိပ်စာတို့ကို ဖော်ပြရမည်။
    (၃) ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့၏ ထိုးမြဲလက်မှတ်နမူနာ များကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် ကော်မရှင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကိုယ်တိုင် လာရောက် လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်။
  (ဂ) ပုံစံ (င)တွင် အောက်ပါတို့ကိုဖြည့်စွက်ရေးသားရမည်-
    (၁) ကော်မရှင်က မိမိတို့ပါတီအား တည်ထောင်ခွင့်ပြုခဲ့သော ရက်စွဲနှင့် စာအမှတ်။
    (၂) ပါတီအမည်။
    (၃) ခေါင်းဆောင်အမည်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်အမည်။
    (၄) ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့် ရက်စွဲ။
    (၅) ပါတီရုံးချုပ်နေရာနှင့် ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ။
    (၆) ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီဖြစ်သည့်အတွက် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေအနည်းဆုံး ၁၀၀၀ ကို စည်းရုံးမည် ဖြစ်ကြောင်း (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့် ပါတီဖြစ်သည့်အတွက် မှတ်ပုံတင် ခွင့်ပြုသည့် နေ့မှစ၍ ရက်ပေါင်း ၉၀ အတွင်း ပါတီဝင်ဦးရေ အနည်းဆုံး ၅၀၀ ကို စည်းရုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း။
    (၇) ပုံစံ (င)နှင့်အတူ အောက်ပါတို့ကို ပူးတွဲတင်ပြရမည်-
      (က) ပါတီ၏ အလံနှင့် တံဆိပ်(၂)စုံ။ ပါတီ၏ အလံနှင့် တံဆိပ်(၂)စုံ။  (Soft Copy ကို Jpeg ဖြင့် ပြုစုထားသည့် CD  (၁)ချပ် ပါရှိရမည်။)
      (ခ) တည်ထောင်လိုသောပါတီ၏ နိုင်ငံရေးဝါဒ သဘောတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည့် ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ (၂)စုံ။ တည်ထောင်လိုသောပါတီ၏ နိုင်ငံရေးဝါဒ သဘောတရားနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ပါဝင်သည့် ပါတီစည်းမျဉ်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ (၂)စုံ။  (Soft Copy ကို Jpeg ဖြင့် ပြုစုထားသည့် CD (၁)ချပ် ပါရှိရမည်။)
      (ဂ) လျှောက်ထားသူခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့၏ အမည်၊ အဘအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နေရပ်လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်ကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်ကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြရမည်။
      (ဃ) ခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့၏ ဓါတ်ပုံ (၂)ပုံစီ ပါရှိရမည်။
      (င) လျှောက်လွှာပါ ဖြည့်သွင်းရေးသားချက်များ၊ ပူးတွဲများပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိကြောင်း လျှောက်ထားသူသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကော်မရှင်သည် နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားသည့် လျှောက်လွှာကို ဥပဒေနှင့်အညီ စစ်ဆေးပြီးနောက် နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၉ အရ နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်းကို ပုံစံ (စ)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ငြင်းပယ်ပါက ပုံစံ (ဆ)ဖြင့်လည်းကောင်း အကြောင်းပြန်ကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။
 
နိုင်ငံရေးပါတီများ ပူးပေါင်း၍ ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းလိုပါက ဆောင်ရွက်ရန် အချက်အလက်များ
၁။ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးဖြစ်သော နိုင်ငံရေးပါတီ များသည် ပါတီနှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုထက်ပိုသော ပါတီများပူးပေါင်းလျက် ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းပြီး မှတ်ပုံတင်လိုပါက -
  (က) သက်ဆိုင်ရာပါတီအသီးသီး၏ ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် အတွင်းရေးမှူးများကိုယ်တိုင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ကော်မရှင်သို့ ပါတီပူးပေါင်းခွင့် တင်ပြလျှောက်ထားရမည်။
  (ခ) အပိုဒ်ခွဲ(က)ပါ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲပါရှိ ရမည် -
    (၁) ပါတီများပူးပေါင်းရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ထားသည့် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ အသီးသီး၏ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့  အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ၊
    (၂) ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပူးပေါင်း၍ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ပါတီ အသီးသီး၏ ပါတီပိုင်ပစ္စည်းများ အားလုံးသည် ပူးပေါင်းတည်ထောင်သည့် ပါတီ၏ ပါတီပိုင်ပစ္စည်းများ ဖြစ်စေရမည်ဟူသော ဝန်ခံချက်များ။
  (ဂ) ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် လျှောက်ထားချက်ကို စိစစ်ပြီး သင့်လျော် သည်ဟု သဘောရရှိပါက ယင်းသို့ပါတီများပူးပေါင်းတည်ထောင်ရန် ခွင့်ပြုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ပါတီအသီးသီးသို့ အကြောင်းပြန်ကြားမည်။
  (ဃ) ကော်မရှင်၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက ပါတီများပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုသူများသည် မိမိတို့ တည်ထောင်လိုသော ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည်ထောင်ခွင့်/မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုပေးနိုင်ရန်အတွက် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ ကော်မရှင်သို့ ထပ်မံ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
  (င) ပါတီများပူးပေါင်းလျက် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်တည်ထောင်၍ စည်းရုံးဆောင်ရွက် လိုသည့် ပါတီတည်ထောင်လိုသူ အနည်းဆုံး (၁၅)ဦးတို့သည် အောက်ပါတို့နှင့်အတူ ပြန်လည်တင်ပြရမည် -
    (၁) နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနည်းဥပဒေပါ ပုံစံ(က) (၂)စုံ၊
    (၂) ပါတီတည်ထောင်လိုသူ၏ ဝန်ခံချက် ပုံစံ (က)၏ပူးတွဲ (၂)စုံ၊
    (၃) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ (၂)စုံ။
  (စ) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသူ ကိုယ်တိုင် ကော်မရှင်သို့ လာရောက် တင်သွင်းရမည်။
  (ဆ) ပုံစံ (က)တွင် အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်စွက်ရေးသားရမည် -
    (၁) ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပူးပေါင်းတည်ထောင်လိုသော ပါတီ၏အမည်၊
    (၂) ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ထားသူအမည်၊
    (၃) ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပူးပေါင်းတည်ထောင်လိုသူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ လက်မှတ်၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်၊ နေရပ်လိပ်စာ။
  (ဇ)

ပုံစံ (က)၏ပူးတွဲတွင် အောက်ပါတို့ကိုဖြည့်စွက်ဖော်ပြရေးသားရမည်-

    (၁) အမည်၊ အဘအမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ အလုပ်အကိုင်၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားအမှတ်နှင့် နေရပ်လိပ်စာတို့ကို အပြည့်အစုံ ဖော်ပြရမည်၊
    (၂) ကျွန်တော်/ကျွန်မသည် ဤပါတီကို တည်ထောင်၍ စည်းရုံးရန် ဆန္ဒတူညီ လိုလားသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်း၊
    (၃) နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း၊
    (၄) နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုလည်း စောင့်ထိန်းလိုက်နာမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
    (၅) ယခု တည်ထောင်ရန် လျှောက်ထားသည့် ပါတီတစ်ခုတည်း၌သာ ပါတီဝင် အဖြစ် ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊
    (၆) ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ကြောင်း ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုး၍ အမည် ဖော်ပြရပါမည်။
  (စျ) လျှောက်လွှာပါ ဖြည့်သွင်းရေးသားချက်များ၊ ပူးတွဲစာရွက်စာတမ်းများပြည့်စုံပါက လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိကြောင်း ပြေစာအား လျှောက်ထားသူသို့ ပြန်လည် ပေးအပ်မည်။
၂။ ကော်မရှင်သည် လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြထားသောအချက်များကို ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက် များနှင့်အညီ စိစစ်ပြီးပါက -
  (က) ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ကြောင်း တွေ့ရှိပါက နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် တည်ထောင် ခွင့်ပြုကြောင်းကို ပုံစံ(ခ)ဖြင့် ခွင့်ပြုအကြောင်းပြန်ကြားမည်။
  (ခ) ဥပဒေနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိကြောင်း တွေ့ရှိပါက  ပုံစံ(ဂ)ဖြင့် လျှောက်ထားချက်ကို ငြင်းပယ်မည်။
၃။ ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပူးပေါင်းတည်ထောင်ခွင့် လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုကြောင်း ကော်မရှင်၏ အကြောင်းပြန်ကြားချက်ကို ရရှိပါက ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်မည့် ပါတီသည် ပုဒ်မ ၅ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအတိုင်း ကော်မရှင်သို့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့် ထပ်မံလျှောက်ထားရမည်။ သို့ရာတွင် နည်းဥပဒေ ၇(ခ)ပါ မှတ်ပုံတင်ကြေး ကျပ်သုံးသိန်းကို ထပ်မံ ပေးသွင်းရန် မလိုပါ။
၄။ လျှောက်ထားချက်ကို ကော်မရှင်က စိစစ်ပြီး လျှောက်ထားသည့်အတိုင်း ပါတီတစ်ခုတည်း အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်အခါ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ယခင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကို အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
၅။ ပါတီများ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်သည့်ကိစ္စတွင် ယခင် ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် သက်ဆိုင်ရာ ပါတီအသီးသီး၏ ပါတီပိုင်ပစ္စည်းများကို ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် ပါတီက ဆက်ခံခွင့်ရှိသည်။
၆။ အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံထားရသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးဦးသည် ယင်းတို့ ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်း မှတ်ပုံတင်လိုက်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၏ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
  ခြွင်းချက်။ တစ်သီးပုဂ္ဂလ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သာ ရပ်တည်လိုကြောင်း ဆန္ဒရှိပါက ထိုသို့ရပ်တည်လိုကြောင်း ကော်မရှင်သို့ တင်ပြဆောင်ရွက် နိုင်သည်။
၇။ ကော်မရှင်သည် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၏ အမည်စာရင်းနှင့် ပါတီတစ်ခုတည်း အဖြစ် ပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းလိုက်သည့်အတွက် မှတ်ပုံတင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းလိုက်သည့် ပါတီများ၏ အမည်စာရင်းများကို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်မည်။

 

ပါတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း/နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရားကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်ရေးဆွဲ လိုပါက ဆောင်ရွက်ရန် အချက်အလက်များ

၁။ နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း/ နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရားကို ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်ရေးဆွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ပါက  လျှောက်လွှာနှင့် အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲလျက် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် - 
  (က) ပြင်ဆင်/ဖြည့်စွက်/အစားထိုးခြင်း (သို့) အသစ်ရေးဆွဲထားသော ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း/နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရား Soft Copy နှင့် Hard Copy  (၂)စုံ။
  (ခ) ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း/ နိုင်ငံရေးဝါဒသဘောတရားကို ပြင်ဆင်/ ဖြည့်စွက်/ အစား ထိုးခြင်း (သို့မဟုတ်) အသစ်ရေးဆွဲခြင်းတို့အတွက် ယခင်နှင့် ယခု ကွဲပြားခြားနား ချက်ကို နှိုင်းယှဉ်ချက်ဇယားဖြင့် ရေးသွင်းပြီး ကွဲလွဲချက်အား သိသာထင်ရှား ဖော်ပြထားသည့် တင်ပြချက်။
  (ဂ) ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း အပြည့် အစုံနှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများအားလုံးက သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် မှတ်တမ်း။
၂။ သက်ဆိုင်ရာပါတီမှ ပြင်ဆင်/ ဖြည့်စွက်/ အစားထိုး(သို့) အသစ်ရေးဆွဲထားသည့် တင်ပြချက်များကို ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပြီးမှသာလျှင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

စည်းရုံးမည့်ဒေသ  ပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်လိုပါက ဆောင်ရွက်ရန် အချက်အလက်များ

၁။ ပါတီတစ်ခုသည် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့် ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးမှ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့် ပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲ မှတ်ပုံတင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံးတွင် စည်းရုံးမည့်ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးမှ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်း၌သာ စည်းရုံးမည့် ပါတီအဖြစ် ပြောင်းလဲ မှတ်ပုံတင်လိုလျှင်ဖြစ်စေ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲလျက် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် -
  (က) ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း အပြည့် အစုံနှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများအားလုံးက သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် မှတ်တမ်း။
  (ခ) နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားသည့် ပုံစံ(င)နှစ်စုံ၊
  (ဂ)

ပထမခေါင်းဆောင်၊ ဒုတိယခေါင်းဆောင်တို့၏ ကိုယ်ရေးအကျဉ်း၊

  (ဃ) ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း Soft Copy နှင့် Hard Copy  (၂)စုံ၊
  (င) ပါတီအလံနှင့်တံဆိပ် Soft Copy နှင့် Hard Copy  (၂)စုံ၊
  (စ) လက်ရှိ စည်းရုံးရရှိထားသော ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း မူရင်း(၁)စုံနှင့် မိတ္တူ (၁)စုံ။
၂။ သက်ဆိုင်ရာပါတီမှ တင်ပြချက်များကို ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပြီးမှသာလျှင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ပါတီအမည်၊ အလံနှင့်တံဆိပ်တို့အား ပြောင်းလဲလျှောက်ထားလိုပါက ဆောင်ရွက်ရန် အချက်အလက်များ

၁။

ပါတီအမည်၊ အလံနှင့် တံဆိပ်တို့အား ပြောင်းလဲလျှောက်ထားလိုပါက လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲလျက် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် -

  (က) ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း အပြည့် အစုံနှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများအားလုံးက သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် မှတ်တမ်း။
  (ခ) ပါတီအလံနှင့် တံဆိပ် Soft Copy နှင့် Hard Copy  (၂)စုံ။
၂။ ပြောင်းလဲလျှောက်ထားလာသည့် ပါတီအမည်၊ အလံနှင့် တံဆိပ်တို့အား နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၈ နှင့် နည်းဥပဒေ ၁၄ တို့တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော အချက်များနှင့် ငြိစွန်းခြင်း ရှိ/မရှိကို စိစစ်ခြင်း၊ အများပြည်သူသိရှိစေရန် ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ကြေညာခြင်းအား နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခြင်းများကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သက်ဆိုင်ရာပါတီမှ တင်ပြချက်များကို ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပြီးမှသာလျှင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

 

ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ နာယက/ ဥက္ကဋ္ဌ/ အဖွဲ့ဝင်များ အသစ်လျှောက်ထား/ ပြောင်းလဲလိုပါက ဆောင်ရွက်ရန် အချက်အလက်များ

၁။ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ နာယက/ ဥက္ကဋ္ဌ/ အဖွဲ့ဝင်များ အသစ်လျှောက်ထား/ ပြောင်းလဲလိုပါက လျှောက်လွှာနှင့်အတူ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲလျက် ကော်မရှင်သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရမည် -
  (က) ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်တမ်း အပြည့် အစုံနှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများအားလုံးက သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုး ထားသည့် မှတ်တမ်း။
  (ခ) ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းအကျဉ်းချုပ်နှင့်အတူ ဓါတ်ပုံပါ ပူးတွဲလျက် (၂)စုံ။ (ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ သတ်မှတ်ပုံစံ အတိုင်း တင်ပြရန်။)
  (ဂ) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား မိတ္တူ (၂)စုံ။
၂။ သက်ဆိုင်ရာပါတီမှ တင်ပြချက်များကို ကော်မရှင်က နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများနှင့်အညီ စိစစ်၍ ခွင့်ပြုပြီးမှသာလျှင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ရှေ့သို့