ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နည်းဥပဒေပါပုံစံများ


ပုံစံ(က) >> နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု တည်ထောင်လိုကြောင်း လျှောက်ထားခြင်း
ပုံစံ(က)၏ ပူးတွဲ >> ပါတီတည်ထောင်လိုသူ၏ ဝန်ခံချက်
ပုံစံ(ခ) >> ပါတီ တည်ထောင်ရန်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
ပုံစံ(ဂ) >> ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားချက်အား ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားခြင်း
ပုံစံ(ဃ) >> ပါတီခေါင်းဆောင်နှင့် ဒုတိယခေါင်းဆောင်ရွေးချယ်တင်ပြခြင်း
ပုံစံ(င) >> နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်း
ပုံစံ(င- ၁) >> နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ပေးပါရန် လျှောက်ထားခြင်
ပုံစံ(စ) >> ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုကြောင်း ပြန်ကြားခြင်း
ပုံစံ(ဆ) >> ပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုရန်ငြင်းပယ်ကြောင်း ပြန်ကြားခြင်း
ပုံစံ(ဇ) >> ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း ပြုစုပေးပို့ခြင်း
ပုံစံ(ဇ )၏ ပူးတွဲ >> ပါတီက စည်းရုံးရရှိပြီးသော ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း
ပုံစံ(ဇ- ၁) >> လျော့နည်းသွားသော ပါတီဝင်အင်အားစာရင်း တင်ပြခြင်း
ပုံစံ(ဇ- ၁)၏ ပူးတွဲ >> ပါတီတွင် လျော့နည်းသွားသော ပါတီဝင်အင်းအားစာရင်း
ပုံစံ(ဈ) >> ပါတီအား မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းကို ပယ်ဖျက်ပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မှ ဖျက်သိမ်းကြောင်း ​အကြောင်းကြားခြင်း

ရှေ့သို့