ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

နည်းဥပဒေများ


 

 

ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများ

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများ

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

 တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲနည်းဥပဒေများ

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

နိုင်ငံရေးပါတီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းနည်းဥပဒေများ

( ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက် )

 

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ( ၂၀၀၈ ခုနှစ် ) ကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေကြမ်းအတည်ပြုရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲနည်းဥပဒေများ

( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း ပြန်လည်ပုံနှိပ်သည်။ )

 

 


ရှေ့သို့