ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ


 
၁။ ပါတီအမည် -

ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) - Party for Democracy and Peace 
၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၄.၅.၂၀၁၀
၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ၁၇ ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၆.၅.၂၀၁၀
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၁၃.၅.၂၀၁၀

၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၂၄.၅.၂၀၁၀
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ်( ၁၄ )
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    - 13-Flag
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် - 13-Logo
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း - ဦးမျိုးညွန့်
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ် (၉၂)၊ မြေညီထပ်၊ ဦးကြွယ်ဟိုးလမ်း ( အထက် )၊ မကျည်းတန်း တောင်/အရှေ့ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၄၅၁၅၁၀၀၇၀၊ ၀၉-၆၉၇၄၁၂၆၀၃
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ - Download PDF

ရှေ့သို့