ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲ နည်းဥပဒေပါပုံစံများ


ပုံစံ (၁) လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
ပုံစံ (၁-က) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး မဲဆန္ဒနယ် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်း
ပုံစံ (၁-၁) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း 
ပုံစံ (၁-၂) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း
ပုံစံ (၁-၃) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက်ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစာရင်း
ပုံစံ (၂) လွှတ်တော်မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသောကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၂-က) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဲဆန္ဒနယ် မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၃) မဲစာရင်းတွင်အမည်ထည့်သွင်းပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၃-က) မဲစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းပေးပါရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၃-ခ) မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၄)  မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ကန့်ကွက်လွှာ
ပုံစံ (၄-က) အခြားဒေသတစ်ခုသို့ပြောင်းရွှေ့မည်ဖြစ်သဖြင့် မဲစာရင်းမှအမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးရန် တောင်းဆိုလွှာ
ပုံစံ (၄-ခ) မဲစာရင်းမှ အမည်ပယ်ဖျက်ပြီးကြောင်းထောက်ခံခြင်း
ပုံစံ (၄-ဂ) မဲစာရင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသော ပြင်ဆင်လွှာ
ပုံစံ (၅) ​လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၅-က) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြော်ငြာစာ
ပုံစံ (၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာ
ပုံစံ (၆-က) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းကြောင်းကြေညာချက်
ပုံစံ (၆-ခ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ပုံစံ (၆-ဂ) ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ပုံစံ (၆-ဃ) ​ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခွင့်အာမခံငွေပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း
ပုံစံ (၇) ​ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၇-က) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၇-ခ) ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ
ပုံစံ (၈) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်ခန့်စာ
ပုံစံ (၈-က) မဲရုံကိုယ်စားလှယ်/အကူကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်းလွှာ
ပုံစံ (၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်စာရင်းတင်သွင်းလွှာရုပ်သိမ်းကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
ပုံစံ (၁၀) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက်
ပုံစံ (၁၀-က) တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏ အမည်စာရင်းကြေညာချက်
ပုံစံ (၁၁) ဆန္ဒမဲပေးခြင်းမစတင်မီဆန္ဒမဲလက်မှတ်များရေတွက်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်း
ပုံစံ (၁၁-က) မြို့နယ်ကော်ခွဲမှ ရပ်/ကျေး ကော်ခွဲသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နှင့်စာအိတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
ပုံစံ (၁၁ -ခ) ရပ်/ကျေးကော်ခွဲမှ မဲရုံမှူးသို့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ထုတ်ပေးသည့်စာရင်း
ပုံစံ (၁၂) မဲစာရင်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ချက်အကျဉ်းချုပ် 
ပုံစံ (၁၃) မဲဆန္ဒနယ်အတွင်း ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူများစာရင်း
ပုံစံ (၁၄) ကန့်ကွက်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၅) သက်ဆိုင်ရာမဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ဆန္ဒမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများနှင့်ပတ်သက်၍ ဖြည့်သွင်းရန်ပုံစံ
ပုံစံ (၁၆) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၆-၁) အသုံးမပြုဘဲ ကျန်ရှိနေသော ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များစာရင်း
ပုံစံ (၁၆-က) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၇) ပယ်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၇-က) ပယ်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၇-ခ) ပယ်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၇-ဂ) ပယ်မဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၈) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၈-က) ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များအရ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ရရှိသော ဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၈-၁) မဲဆန္ဒနယ်ပြင်ပရောက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ မဲဆန္ဒရှင်များထံမှလက်ခံရရှိသော ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်ပါစာအိတ်စာရင်း
ပုံစံ (၁၉) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသောဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၉-က) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် --------- တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသည့် ဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၁၉-ခ) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် --------- တိုင်းရင်းသားလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများရရှိသည့် ဆန္ဒမဲစာရင်း
ပုံစံ (၂၀) ​ရွေးကောက်ပွဲ ကုန်ကျစရိတ်စာရင်း

ရှေ့သို့