ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (Chin National League For Democracy Party)


၁။ ပါတီအမည် -

ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

၂။ ပါတီအမည် (English) -

Chin National League For Democracy Party

၃။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ -

၁၆.၁၀.၂၀၁၈

၄။ လာရောက်လျှောက်ထားစဉ်ပါတီအင်အား - ဦးမျိုးချစ် ပါ (၁၈)ဦး
၅။ ပါတီတည်ထောင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၇.၅.၂၀၁၉
၆။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားသည့်နေ့ - ၂၃.၅.၂၀၁၉
၇။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုသည့်နေ့ - ၁၁.၇.၂၀၁၉
၈။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအမှတ်စဉ် - အမှတ်စဉ် (၁၁၆)
၉။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီအလံ    -  
၁၀။ ခွင့်ပြုသည့်ပါတီတံဆိပ် -  
၁၁။ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်စာရင်း -  ဦးငိုင်ဆာခ့် ၊ ဆလိုင်းဝုမ်ဇပြောင်( ဆလိုင်းပီပီ ) (ထွေ/မှူး)
၁၂။ ပါတီနယ်မြေ - ပြည်ထောင်စုတစ်ဝန်းလုံး
၁၃။ ပါတီရုံးချုပ်တည်နေရာ -

အမှတ် (၁၀၉၇)၊ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ (၄၅) ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

၁၄။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်း နှင့် ဖက်စ် - ၀၉-၇၉၇၈၇၃၆၄၄၊ ၀၉-၄၃၀၉၄၀၈၇၊ ၀၉-၄၀၁၆၀၄၀၂၅
၁၅။ ပါတီ၏မူဝါဒလမ်းစဉ်များ -  ရယူရန်

ရှေ့သို့