ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကန့်ကွက်လွှာအမှုတင်သွင်းခြင်း


ဥပဒေ၊ နည်းဥ‌ပဒေအသစ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖော်ပြသွားပါမည်။


ရှေ့သို့