ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ပြစ်မှုနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ


ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ဖော်ပြသွားပါမည်။


ရှေ့သို့