ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ


ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း


ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည်

ရုံးဖုန်း

လက်ကိုင်ဖုန်း

Fax ဖုန်း
၁။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မြင့်  ၀၅၂- ၂၂၂၁၀၂၄  ၀၉- ၄၂၃၇၀၅၈၉၃  
အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ကျော်မိုး   ၀၅၂-၂၂၀၁၃၁၄  ၀၉- ၂၅၀၁၁၀၇၀၃ ၀၅၂-၂၂၀၁၈၄၈
၂။ တောင်ငူ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောဌေး  -  ၀၉- ၂၅၂၀၀၉၁၂၃ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးကိုကိုဦး  ၀၅၄-၂၄၇၇၀  ၀၉- ၄၂၈၆၂၈၁၅၈ ၀၅၄- ၂၆၁၆၉
၃။ ပဲခူး ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးငွေ  -  ၀၉- ၄၃၀၂၂၆၄၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးမင်းသက်နောင်  ၀၅၂-၂၂၀၁၃၂၃  ၀၉-၂၄၀၂၂၃၁ ၀၅၂- ၂၂၀၁၈၄၉
၄။ ပြည် ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်ညွန့်  -  ၀၉- ၅၃၇၁၀၀၂ -
အတွင်းရေးမှူး ဦးဝေနော်  ၀၅၃-၂၄၉၆၈  ၀၉- ၄၅၅၃၃၀၂၃၇ ၀၅၃- ၂၄၉၂၀
၅။ သာယာဝတီ ခရိုင်    ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရဲမြင့်  -  ၀၉- ၅၃၆၀၁၈၇ -
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးအေးမော်  ၀၅၅- ၂၂၃၀၉၆၅  ၀၉-၅၃၆၀၂၁၈ ၀၅၅- ၂၂၃၀၂၈၈
၆။ ကဝမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသန်း  -  ၀၉-၂၅၀၉၇၆၁၂၁  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်တင်ရတနာဝင်း  ၀၉- ၂၆၆၄၄၄၇၁၆  ၀၉-၄၃၀၈၁၃၁၁  
၇။ ကျောက်ကြီးမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာကျင်မွှေး    ၀၉- ၂၅၀၀၉၇၁၇၁   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိစုထွန်း  ၀၅၄- ၄၉၁၇၅  ၀၉-၄၂၈၀၀၄၆၀၅ ၀၅၄- ၄၉၁၇၆ 
၈။ ကျောက်တံခါးမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်အေး    ၀၉-၂၅၀၃၉၇၉၇၈  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နေနွယ်လင်း  ၀၅၂- ၂၈၆၀၄၈၁  ၀၉-၂၅၀၃၀၄၈၉၄ ၀၅၂- ၂၈၆၀၄၈၂ 
၉။ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်သန်း    ၀၉- ၄၂၃၆၅၇၂၄၉   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အေးငြိမ်းသူ  ၀၅၃- ၅၁၁၃၇  ၀၉-၄၅၂၃၃၄၂၈၂ ၀၅၃- ၅၀၀၇၄
၁၀။ ဇီးကုန်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မိုးဦး    ၀၉-၅၃၆၃၂၁၄   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆုသန္တာ  ၀၅၃-၃၄၆၂၈  ၀၉-၂၅၃၀၂၄၁၄၅ ၀၅၃- ၃၄၆၃၇
၁၁။ ညောင်လေးပင်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးကျော်     ၀၉-၅၃၀၀၅၇၄   ၀၉-၇၉၄၁၄၁၃၃၉  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ယုယုခိုင်  ၀၅၂-၂၇၅၀၀၂၁    ၀၉-၂၆၃၇၆၀၇၂၂ ၀၅၂-၂၇၅၀၀၁၉
၁၂။ တောင်ငူမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစံလှ    ၀၉-၄၂၈၁၁၄၅၃၆  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဝေဝေဦး  ၀၅၄-၂၅၉၁၉    ၀၉-၄၂၀၇၂၄၃၃၆ ၀၅၄-၂၄၆၅၄ 
 ၁၃။ ထန်းတပင်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဖေ     ၀၉-၇၆၇၄၅၄၈၄၈  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နော်ဆိုဖီယာစံ  ၀၅၄-၄၇၈၂၁၁၄   ၀၉-၄၃၀၇၄၄၆၁ ၀၅၄-၄၇၈၂၁၁၃
၁၄။ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးထွန်းဝင်း     ၀၉-၂၅၃၇၀၀၈၆၆  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းဗိုလ် ၀၅၂-၂၇၄၀၅၅၃  ၀၉-၂၅၄၄၅၇၁၈၅
 ၀၉-၇၉၄၈၈၇၃၆၂
၀၅၂-၂၇၄၀၂၅၁
၁၅။ နတ်တလင်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ထွဋ်    ၀၉-၅၃၁၂၆၄၂  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးသန်းထွဋ်အောင်  ၀၅၃- ၃၆၉၆၅  ၀၉- ၄၂၃၆၇၂၂၈၃ ၀၅၃- ၃၆၄၄၂  
၁၆။ ပဲခူးမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းသိန်း    ၀၉-၇၉၆၉၄၆၀၂၂
 ၀၉-၅၁၉၆၃၈၉
 
 အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်  ၀၅၂-၂၂၀၁၃၈၈    ၀၉-၂၅၄၀၃၀၇၃၅ ၀၅၂-၂၂၀၁၃၂၁
၁၇။ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းမြင့်     ၀၉-၄၂၃၆၈၉၄၀၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်ချောမြင့်  ၀၅၃-၄၅၅၁၀  ၀၉-၄၂၀၇၂၈၇၁၂ ၀၅၃-၄၅၁၆၈
၁၈။  ပေါင်းတည်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းညွန့်    ၀၉-၄၄၈၅၃၃၉၄၆  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ဇေယျာဖြိုး  ၀၅၃-၃၉၀၉၅  ၀၉-၄၂၃၆၉၅၅၃၁ ၀၅၃-၃၉၀၉၄
၁၉။ ပန်းတောင်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းအေး    ၀၉-၂၅၄၄၂၆၄၂၈  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နန်းယုဝင်း  ၀၅၃- ၄၀၂၆၀   ၀၉-၂၆၀၆၃၆၁၉၅ ၀၅၃- ၄၀၀၃၁ 
၂၀။ ပြည်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ    ၀၉- ၇၈၉၆၄၂၅၇၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ခင်မြတ်မိုး   ၀၅၃- ၂၄၀၈၇  ၀၉- ၄၂၃၆၈၀၇၄၈ ၀၅၃- ၂၅၅၀၉ 
၂၁။ ဖြူးမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်ဆွေကျော်    ၀၉-၂၅၄၂၉၁၉၉၇   
 အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းလင်း  ၀၅၄-၄၀၈၆၆  ၀၉-၄၅၄၂၈၈၈၈၉   ၀၅၄-၄၀၈၆၅
၂၂။ မိုးညိုမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောထွန်းဦး    ၀၉-၄၅၂၃၃၆၂၇၄   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သက်သက်  ၀၅၃-၈၃၃၇၇    ၀၉-၄၅၃၈၄၃၇၈၀  ၀၅၃-၈၃၃၇၈
၂၃။ မင်းလှမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ဝင်း    ၀၉-၂၅၄၅၈၆၆၆၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နှင်းဝေအောင်  ၀၅၃- ၃၀၇၂၂   ၀၉-၄၂၀၀၃၂၀၈၆ ၀၅၃- ၃၀၇၂၁
၂၄။ ရေတာရှည်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိန်ထွန်း    ၀၉-၂၆၀၄၄၈၄၀၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်း  ၀၅၄-၈၀၅၃၄၅   ၀၉-၄၂၈၁၃၄၈၀၆
 ၀၉-၆၈၅၈၆၉၂၀၃
၀၅၄-၈၀၅၃၄
၂၅။ ရွှေကျင်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းရီ     ၀၉-၄၂၈၁၈၄၀၆၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ဆုအိမ်ဖြူမောင်  ၀၅၂-၄၂၄၀၀  ၀၉-၄၂၈၁၂၃၃၇၈ ၀၅၂-၄၂၃၀၀
၂၆။  ရွှေတောင်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသွင်     ၀၉-၄၂၃၇၁၃၃၄၃  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သဲစုခိုင်စိုး   ၀၅၃-၅၅၆၇၈   ၀၉-၅၃၁၂၇၁၉ ၀၅၃-၅၅၆၇၇
၂၇။ လက်ပံတန်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်မောင်ဌေး     ၀၉-၇၉၄၈၀၅၂၁၅   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ချယ်ရီ  ၀၅၃-၃၂၉၈၄  ၀၉-၂၅၀၁၀၂၁၈၂ ၀၅၃-၃၂၉၈၆
၂၈။ ဝေါမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးလှိုင်     ၀၉-၂၆၀၃၄၈၄၁၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ထိုက်ထိုက်လွင်  ၀၅၂-၇၅၃၀၀   ၀၉-၂၅၅၇၂၉၅၀၁ ၀၅၂-၇၅၂၀၀ 
၂၉။ သနပ်ပင်မြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မွှေး    ၀၉-၂၅၀၁၁၂၀၂၀  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အိသန္တာခင်  ၀၅၂-၂၇၄၆၄၈၀  ၀၉-၄၂၈၀၄၁၀၆၂  ၀၅၂-၂၇၄၆၄၇၉
၃၀။ သာယာဝတီမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်သင်    ၀၉- ၅၁၃၃၉၃၄  
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်သွင်သွင်ခိုင်  ၀၅၅- ၂၀၃၀၄၀၈  ၀၉- ၇၉၉၆၆၆၁၇၈  ၀၅၅- ၂၀၃၀၁၉၆ 
၃၁။ သဲကုန်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဉာဏ်မြင့်    ၀၉-၄၂၃၆၆၈၀၁၈  
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမြင့်မောင်  ၀၅၃-၆၂၂၀၀  ၀၉-၇၇၇၉၃၉၃၀၅  ၀၅၃-၆၂၂၆၀ 
၃၂။ အုတ်တွင်းမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဝင်း     ၀၉-၄၂၈၁၆၈၇၂၀   
 အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နှင်းအိဖြူ ၀၅၄-၄၆၂၄၄   ၀၉-၇၈၀၀၂၂၆၁၇  ၀၅၄-၄၆၂၄၅
၃၃။ အုတ်ဖိုမြို့နယ်  ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဝင်း    ၀၉-၂၅၀၄၁၂၃၆၆   
 အတွင်းရေးမှူး ဦးမျိုးမင်းထက်  ၀၅၃-၈၀၄၁၃   ၀၉-၄၂၈၁၂၁၅၆၄  ၀၅၃-၈၀၄၁၄


တည်နေရာ
 


ဥဿာမြို့သစ်၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၇)၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက် အမှတ် (၃) ပဲခူးမြို့၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး။


ရှေ့သို့