ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်

ကယားပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ


ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခြင်း


 
ဆက်သွယ်ရန်

စဉ် ရွေးကောက်ပွဲ
ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ   
ရာထူး/တာဝန် အမည် ရုံးဖုန်း လက်ကိုင်ဖုန်း Fax ဖုန်း
၁။ ကယားပြည်နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးသန်းစိုး    ၀၉- ၇၈၉၅၁၆၃၂၈  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်ဆန်းဝင်း  ၀၈၃-၂၂၂၃၁၂၈

 ၀၉- ၄၃၀၈၄၃၉၁

၀၈၃- ၂၂၂၄၁၂၅
၂။ ဘောလခဲ ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဒေါ်လှကြည်    ၀၉- ၇၈၀၀၀၈၈၂၅  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်လင်း  ၀၈၃- ၅၀၁၂၄  ၀၉-၄၂၉၁၇၆၅၆၇  ၀၈၃- ၅၀၁၀၆
၃။ လွိုင်ကော် ခရိုင် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးအောင်နိုင်     ၀၉- ၅၆၀၀၅၁၄  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးညီညီမင်း  ၀၈၃-၂၂၂၃၁၂၉  ၀၉- ၇၉၆၁၁၅၇၀၀  ၀၈၃- ၂၂၂၄၁၂၁
၄။ ဒီးမော့ဆို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကံရွှေ   ၀၉-၇၈၂၅၉၃၉၀၉  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးအောင်သဲဦး  ၀၈၃-၄၀၃၃၈

၀၉-၄၂၈၀၀၁၁၀၅

 ၀၈၃- ၄၀၃၄၉ 
၅။ ဖရူဆို မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလွှီးဇီထျရု   ၀၉-၄၂၈၀၀၇၈၄၉  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးစက်တင်ဦး  ၀၈၃- ၄၅၀၆၃

၀၉-၇၈၀၂၈၆၈၉၉

 ၀၈၃- ၄၅၀၆၁
၆။ ဖားဆောင်း မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း   ၀၉- ၄၅၁၆၄၆၁၃၇  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးကျော်သူရ  ၀၈၃- ၂၀၇၀၁၄၁ ၀၉- ၄၃၁၈၉၂၃၀  ၀၈၃- ၂၀၇၀၁၄၀ 
၇။ ဘောလခဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးမြင့်ဦး  

၀၉- ၇၈၆၃၄၂၉၇၀

 
အတွင်းရေးမှူး  ဒေါ်ကော်ရတ်တီ  ၀၈၃- ၅၀၁၂၅  ၀၉- ၇၇၀၅၇၅၀၅၃  ၀၈၃-၅၀၁၃၁
၈။ မယ်စဲ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးနေစိုးကျော်    ၀၉- ၈၉၉၇၇၇၅၁၀  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဝင်းကျော်မြင့်ဦး  ၀၈၃-၂၀၇၀၈၂၁  ၀၉- ၄၅၂၃၄၆၁၆၂  ၀၈၃-၂၀၇၀၈၂၂
၉။ ရှားတော မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးကူးရယ်   ၀၉-၆၆၉၇၁၁၆၀၄  
အတွင်းရေးမှူး  ဦးဆန်းဝင်း ၀၉-၂၆၇၇၆၂၅၂၃ ၀၉-၇၈၇၀၇၁၅၇၄  
၁၀။ လွိုင်ကော် မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ  ဦးလှသန်း   ၀၉-၇၈၀၁၃၄၅၄၃  -
အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရီရီဝင်း  ၀၈၃-၂၂၂၄၁၂၄ ၀၉-၂၅၉၈၈၇၁၉၄ ၀၈၃-၂၂၂၄၀၉၅


တည်နေရာ
 


ကယားပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့၊ ကယားပြည်နယ်။


ရှေ့သို့